2015-03-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie
herb_100x100

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie  art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na „Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr  7 złożonej przez:
M-INVEST Sp. z o. o., ul. Osiedlowa 5, 83 – 307 Kiełpino.

Wybrano ofertę nr 7, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta uzyskała 99,30 punktów.więcej