2014-10-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego (ZP.271.1.2014)
herb_100x100 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na „Rozbudowę środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego”.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr  1 złożonej przez: Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82 – 500 Kwidzyn.
Wybrano ofertę nr 1, która uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert – cena. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów.więcej