2013-04-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 600 000 zł
herb_100x100

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty
nr  1  złożonej przez: Bank Spółdzielczy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 A, 83-032 Pszczółki, za cenę  189423,51 zł.

Wybrano ofertę nr 1, która uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert – cena. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż 18.04.2013 r.więcej