2013-11-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczanie języka angielskiego - "Wiedza paszportem do przyszłości"
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla usługi o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

Wybrano ofertę nr 2, która uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert – cena. Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100,00 pkt.

W postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.więcej