2012-01-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w wyniku rozstrzygniętego w dniu 18.01.2012 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO na:


ZADANIE NR 1

została wybrana oferta Nr 3 – Roboty Ziemne Wodociągowo – Kanałowe, Transport, Utrzymanie Dróg 83-022 Suchy Dąb, Koźliny 118. 

ZADANIE NR 2
została wybrana oferta Nr 3 – Roboty Ziemne Wodociągowo – Kanałowe, Transport, Utrzymanie Dróg 83-022 Suchy Dąb, Koźliny 118. więcej