2020-02-13 Zebranie wiejskie Suchego Dębu - Wybór Sołtysa (21.02.2020)
herb_100x100

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.XV.114.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Suchy Dąb – zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Suchy Dąb na dzień  21 lutego 2020 r. (piątek) godz. 18.00 – miejsce Zebrania – mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie ul. Sportowa 11.

Proponowany porządek zebrań
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6. Wybór Sołtysa.
7. Zakończenie Zebrania.

/-/Wójt Gminy
Henryka Król