Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że zezwala na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 40 ton, po drogach powiatowych należących do Powiatu Gdańskiego, na których obowiązuje znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton".

Niniejsze zezwolenie obejmuje pojazdy przewożące tylko płody rolne

Uwaga! Kierowcy pojazdów należących do firm transportowych winni okazać ważny dokument przewozowy potwierdzający przewóz płodów rolnych (pojazdy należące do rolników są zwolnione z tego obowiązku).

Termin ważności pozwolenia do 1 lutego 2025 r.

Ponadto informujemy, iż w/w zgoda na przejazdy obowiązuje pod następującymi warunkami:

  1. Przewoźnik zobowiązuje się do dopilnowania tonażu przewożonego ładunku tak, aby jednostkowy nacisk na oś pojazdu był zgodny z przepisami,
  2. W czasie prowadzenia transportu za czystość nawierzchni drogi na odcinku przejazdu odpowiada Przewoźnik,
  3. Za szkody powstałe w czasie transportu odpowiada Przewoźnik,
  4. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych zasad lub pogorszenia stanu dróg powiatowych, Zarząd Powiatu Gdańskiego zastrzega sobie możliwość do cofnięcia niniejszego zezwolenia lub wykluczenia z niego poszczególnych dróg.