Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król Informuje, że od 1 do 28 lutego 2023 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2023 r.

  • Faktury VAT datowane od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
    CN 27101943 - 27101948
    , CN 27102011 - 27102019, CN 382600
  • limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
    132 zł na ha użytków rolnych, 48 zł na DJP   
  • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu od 3 do 28 kwietnia 2023 r.

UWAGA!
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (➡️pobierz)
a) Oświadczenie o pomocy publicznej PKD (➡️pobierz)
b) Oświadczenie w przypadku bezumownego korzystania z gruntów (➡️pobierz)
2. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (zostaną odesłane wraz z decyzją),
kopie faktur i umów dzierżaw
3. Klauzula informacyjna (➡️pobierz)