Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król Informuje, że od 1 do 31 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2022 r.

  • Faktury VAT datowane od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
    CN 27101943 - 27101948
    , CN 27102011 - 27102019, CN 382600
  • limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
    110 zł na ha użytków rolnych, 40 zł na DJP   
  • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w II półroczu od 1 do 31 października 2022 r.

UWAGA!
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (pobierz)
2. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (zostaną odesłane wraz z decyzją),
kopie faktur i umów dzierżaw
3. Klauzula informacyjna (pobierz)