Wójt Gminy Suchy Dąb

ogłasza

konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie


1. Do konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego zakładu opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria :

    1) posiada wykształcenie wyższe,

    2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania, obowiązków kierownika,

    3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

    4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

    1) zarządzanie powierzonym mieniem i składnikami majątkowymi,

    2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego,

    3) współudział w realizowaniu polityki zdrowotnej i społecznej gminy,

    4) zarządzanie podległym zespołem pracowników,

    5) przygotowywanie i zawieranie umów z NFZ,

    6) promowanie i wdrażanie różnych form profilaktyki zdrowotnej- prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,

    7) inne zadania wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654),

3. Wykaz wymaganych dokumentów:

    1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

    2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

    3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

    4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

    5) kwestionariusz osobowy,

    6) koncepcję funkcjonowania Zakładu na okres 6 lat,

    7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz za przewinienia zawodowe,

    9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Postępowanie konkursowe toczy się na podstawie przepisów rozporządzenia MZiOS z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz.U.Nr115 ,poz.749 z późn.zm.). 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie" w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Na kopercie należy umieści imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywanie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci powiadomieni zostaną indywidualnie.

 

Suchy Dąb, dnia 2011-10-06

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska

 

Ogłoszenie ukazało się w dodatku do Gazety Wyborczej Komunikaty o zasięgu ogólnopolskim  dnia 11 października 2011 roku.