Wójt  Gminy Suchy Dąb informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego kwalifikacja wojskowa w roku 2022 na terenie województwa pomorskiego odbędzie się  w terminie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r.

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Suchy Dąb.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 34  w dniach:

21 kwietnia 2022 roku – mężczyźni,

28 kwietnia 2022 roku – kobiety.

Każda z osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić:

  • Upoważnionemu przez Wójta do realizacji czynności w ramach kwalifikacji wojskowej pracownikowi Urzędu Gminy:  dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument  pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
  • Powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taką posiada).

Na potrzeby ewidencji wojskowej:

  • fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (świadectwo ostatniej ukończonej klasy lub zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły).
  • celem zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do miejsca kwalifikacji wojskowej z miejsca zamieszkania konieczne jest zachowanie biletów potwierdzających ten fakt.

Bliższych informacji na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod nr tel. (58) 355-68-53.