{!jomcomment}

Z dotacji unijnych mogą skorzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminy z obszaru działania Lokalnej Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” t.j. gmin: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Cedry Wielkie i Kolbudy.

W ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dotacje można otrzymać na przedsięwzięcia związane z długofalowymi działaniami edukacyjnymi w obiektach publicznych, rozwojem turystyki i rekreacji, udostępnieniem obiektów o znaczeniu historycznym, promocją produktów lokalnych oraz tworzenia i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej.

Łączny budżet do rozdysponowania wynosi 8 550 000,00 zł, z czego 50 % środków przeznaczonych jest na tworzenie miejsc pracy poprzez zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

Wsparcie na utworzenie działalności ma formę premii na kwotę 100 000,00 zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wynosi do 300 000,00 zł, przy poziomie dofinansowania 70% refundacji kosztów kwalifikowanych. Podstawowym warunkiem jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą prawną jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która ma miejsce zamieszkania na obszarze lub wykonuje działalność na obszarze.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych ma formę refundacji 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 300 000,00 zł.

Wsparcie dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Pierwsze nabory wniosków planowane są na przełomie września i października 2016, a kolejne będą organizowane zgodnie z harmonogramem naborów do 2019.

LGD „Trzy Krajobrazy” planuje w lipcu i sierpniu 2016 przeprowadzenie szeregu spotkań i szkoleń, których celem będzie przekazanie informacji na temat zasad pisania i składania wniosków aplikacyjnych, na które serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów. Szczegóły odnośnie szkoleń będą dostępne w początkach lipca na naszej stronie internetowej i facebooku, stronach gminnych i innych portalach lokalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i szczegółowymi informacjami na naszej stronie www.trzykrajobrazy.pl a także w biurze LGD, przy ul..Szkolnej 5 w Lędowie.

loga trzy krajobrazy