Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" więcej,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
więcej,
Odnowa i rozwój wsi"
więcej
oraz dla tzw. małych projektów
więcej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin objętych zasięgiem LGD Trzy Krajobrazy, tj. gmin powiatu gdańskiego z wyłączeniem gminy Przywidz.

Aplikacje należy składać w terminie od 3 do 17 października 2011 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy".


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
• wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
• kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Lokalnej Grupy Działania – Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy" – www.trzykrajobrazy.pl
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.pomorskie.eu