Wójt Gminy Suchy Dąb

Ogłasza nabór na dwa stanowiska Animatora Sportu

na Kompleksie Boisk Sportowych w Suchym Dębie

wybudowanych  w  ramach  programu  „Moje Boisko – Orlik 2012”


Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca na jedno stanowisko – 80 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16.00

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja.
 3. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej) w tym przypadku wymagane jest uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z art. 41 i 42 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.) organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia np. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego, w jednej z dyscyplin sportowych : piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka lub piłka siatkowa.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 6. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność komunikowania się, kreatywność.
 2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Prawo jazdy kat. B.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych  tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z dyrektorami szkół i  przedszkola  w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 6. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
 7. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 9. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 10. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach  podnoszących kwalifikacje organizacyjne i managerskie.
 12. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania stażu pracy.
 6. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 7. Koncepcja funkcjonowania obiektu oraz proponowany zakres prowadzenia zajęć wraz z tematyką.
 8. Zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 11. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 31 stycznia 2013  roku  do godz. 15.00 w  Sekretariacie Urzędu lub listownie na adres Urząd Gminy Suchy Dąb ul. Gdańska nr 17,  83-022 Suchy Dąb,  z dopiskiem „Animator sportu - Moje Boisko ORLIK 2012” . Liczy się data wpływu do Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.


Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej  pod adresem www.bip.suchy-dab.pl i stronie gminy www.suchy-dab.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

Wójt Gminy Suchy Dąb zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

Suchy Dąb, dnia 2012-12-18                                                              

Wójt Gminy

(-) Barbara Kamińska

 

Do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w  pełni z praw publicznych.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 4. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  {!jomcomment}

WYNIKI: tutaj