Suchy Dąb , dnia 2008-10-02


URZĄD GMINY W SUCHYM DĘBIE UL. GDAŃSKA NR 17
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. budownictwa i inwestycji

     

1.  Wymagania niezbędne:

      a) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek budowlany)

      b) umiejętność kosztorysowania

      c) znajomość obsługi komputera w tym programów służących do sporządzania kosztorysów inwestorskich

      d) znajomość przepisów ustawy :

              - o samorządzie gminnym

              - prawo budowlane

              - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

              - prawo zamówień publicznych

2.  Wymagania dodatkowe:

      a) doświadczenie zawodowe

      b) prawo jazdy kat. B

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      a) prowadzenie kart obiektów użyteczności publicznej

      b) przygotowywanie inwestycji, harmonogramów i procedur ich realizacji

      c) rozliczanie inwestycji

      d) nadzór nad bieżącymi remontami obiektów użyteczności publicznych stanowiących własność gminy

      e) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich

      f) przygotowywanie dokumentacji przetargowej

4.  Wymagane dokumenty:

      a) życiorys (CV)

      b) list motywacyjny

      c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

      d) kwestionariusz osobowy

      e) kserokopie świadectw pracy

      f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

      g) oświadczenie o niekaralności

      h) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, lub pocztą na adres:

Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb ul. Gdańska 17 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. Budownictwa i inwestycji w terminie do dnia 15 października 2008 roku do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.suchydabgw.e-bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej nr 17.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)”.

 

 

Wójt Gminy       
/-/ Sławomir Kaźmierski

 

 

 

{!jomcomment}