Suchy Dąb , dnia 2008-10-02URZĄD GMINY W SUCHYM DĘBIE UL. GDAŃSKA NR 17
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. rolnictwa, melioracji i ochrony środowiska


1. Wymagania niezbędne:

     a) wykształcenie średnie lub wyższe

     b) znajomość przepisów ustawy:

          - o samorządzie gminnym

          - prawo o ochronie środowiska

          - o ochronie zwierząt

          - prawo łowieckie

          - prawo wodne

          - o nasiennictwie

          - o ochronie gruntów rolnych i leśnych

          - o gospodarce odpadami

     c) znajomość obsługi komputera


2. Wymagania dodatkowe:

     a) doświadczenie zawodowe

     b) prawo jazdy kat. B


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     a) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa w tym : prowadzenie statystyki rolnej , prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin i zwierząt,

     b) przygotowywanie wystąpień do służb i inspekcji w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa środowiska,

     c) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ochronie przyrody i gospodarce odpadami w tym : wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,

     d) obsługa stałych komisji rady gminy i jednostek pomocniczych gminy


4. Wymagane dokumenty:

     a) życiorys (CV)

     b) list motywacyjny

     c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

     d) kwestionariusz osobowy

     e) kserokopie świadectw pracy

     f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

     g) oświadczenie o niekaralności

     h) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, lub pocztą na adres:

Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb ul. Gdańska 17 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa, melioracji i ochrony środowiska w terminie do dnia 15 października 2008 roku do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.suchydabgw.e-bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej nr 17.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

Wójt Gminy      
/-/ Sławomir Kaźmierski

 

 


 

{!jomcomment}