Wójt Gminy Suchy Dąb
na podstawie uchwały nr
0007.XXVI.167.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest


Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, nieprowadzące w danym obiekcie działalności gospodarczej.
Zasady finansowania zadania:

1. Realizacja zadania obejmuje koszt demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia     odpadów zawierających azbest.
2. Realizacja zadania nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub     elewacji.
3. Zadania będą realizowane tylko w przypadku uzyskania przez Gminę Suchy Dąb dofinansowania     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. Kwota dotacji może wynieść do 100% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż:
   • 600,00 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie,       transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • 300,00 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport       i unieszkodliwienie odpadu.
5. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontaż, zbieranie, transport     i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem, że     zadanie nie zostało rozpoczęte przed ogłoszeniem naboru wniosków.
6. Zadanie będzie realizowane i finansowane w oparciu o:
    • Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki    Wodnej w Gdańsku  (Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu      województwa pomorskiego edycja 2019),
    • Uchwała nr 0007.XXVIII.193.2017 z dnia 16 lutego 2017 r. „Program usuwania wyrobów zawierających     azbest z terenu Gminy Suchy Dąb”
7. Termin składania wniosków do 15 lipca 2019 r.  Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Suchy     Dąb, ul Gdańska 17.

Informacje o zasadach udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, w pokoju nr 12 oraz poniżej


DO POBRANIA:

1) zał. 1 - Wniosek udzielania dotacji
2) zał. 2 - Informacja o wyrobach
3) zał. 3 - Ocena
4) Regulamin konkursu WFOŚ i GW
5) PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SUCHY DĄB
6) RODO - obowiązek informacyjny