Suchy Dąb, dnia 01.04.2010 r.

AR.OŚ.7624.01.2/ 10

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUCHY DĄB

o wydaniu decyzji uchylającej decyzję ostateczną

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  Nr 98,    poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  podaje się do wiadomości stron postępowania, że Wójt Gminy Suchy Dąb wydał decyzję uchylającą decyzję ostateczną Wójta Gminy Suchy Dąb znak: AR.OŚ. 7624- 01/08 Suchy Dąb z dnia  16.09.2008 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 , pokój Nr 15, codziennie w godz. 7:30 – 15:30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

1.Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Dąb.

2.Na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Suchy Dąb i Osice.

3.W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Dąb.