Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania  zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, wykonywanego przez Gminę Suchy Dąb.

 


I.Rodzaj zadania:

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Suchy Dąb dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, średniomiesięcznie dla 10 osób, w okresie od 1 stycznia 2012 r.  do 31 grudnia 2012 r.

 


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

 

1. Wysokość środków na realizację zadania w roku 2012 wynosi 97 200 zł. / słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych/. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2011 i 2010, w którym dotacje wynosiły odpowiednio:

2011 r. – 97 200 zł.

2010 r. -  97.200 zł.

 

2. W roku 2012 środki finansowe na realizację zadania uzależnione będą od Decyzji Wojewody Pomorskiego określającej kwotę przyznającą dotację.

 


III. Zasady przyznawania  dotacji:

 

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi w drodze niniejszego otwartego konkursu ofert na podstawie art. 15 ust.4 i art. 16 ust. 1-6 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r., Nr 6 poz. 25),

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art. 3 ust.2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb.

 

4. Konkurs może wygrać tylko jeden oferent.

 


IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Termin realizacji zadania określa się od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6 poz. 25).

 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( DZ.U . z 2010 r. Nr 238, poz. 1583).

 


V. Termin i miejsce składania ofert

 

1. Oferty konkursowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 w godzinach pracy  Urzędu, w zamkniętych kopertach z napisem: ”Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej” w terminie do 22 grudnia 2011 r. do godz. 10.00.

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Otwarcie ofert, z możliwością udziału oferentów, odbędzie sie w dniu 22 grudnia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. .

 

2. Braki formalne stanowią podstawę do odrzucenia oferty.

 

3. Oceniając oferty Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w szczególności:

a) ocenę zgłaszanych możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizował zadania,

d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania;

d) ocenę planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

e) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

 

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

b) statut bądź regulamin organizacyjny prowadzonej działalności,

c) sprawozdanie merytoryczne z  działalności podmiotu.

 

5. Kryterium wyboru oferty stanowi pozytywna ocena Komisji Konkursowej.

 

6. Wójt Gminy Suchy Dąb, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

7. Wyniki dokonanego wyboru oferty podane będą do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.suchy-dab.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Dąb, na stronie internetowej www.suchy-dab.pl.

 

8. Podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym oferentem do dnia 30. XII .2011 r.

 

9. Wszelkich informacji na temat konkursu, wzór projektu oferty, umowy, sprawozdania można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 A, nr. Telefonu 58/682 86 82.