obszar obejmujący fragmenty wsi (obrębów geodezyjnych) Krzywe Koło i Koźliny (dla lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych)

 

Na podstawie art. 11 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 647, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb obszar obejmujący fragmenty wsi (obrębów geodezyjnych) Krzywe Koło i Koźliny (dla lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 30.01.2013r. do 12.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 12 w godz. od 1000 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 12  o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Suchy Dąb z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2013r.


Do wglądu:Wójt Gminy Suchy Dąb

                                                                                                     (-) Barbara Kamińska