Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Dąb Uchwały Nr XXXIII/254/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb w zakresie lokalizacji ponadlokalnego kabla elektroenergetycznego wysokich napięć.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, w terminie do dnia 15 czerwca  2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Sławomir Kaźmierski