obejmującego dz. geod. 100/62, 100/63, 100/64, cz. 100/67, 100/68,cz. 100/3, cz. 100/4, cz. 100/5 i 150/3

Na podstawie art. 17 pkt 9, 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb, obejmującego dz. geod. 100/62, 100/63, 100/64, cz. 100/67, 100/68, cz. 100/3, cz. 100/4, cz. 100/5 i 150/3
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 18.02.2013r. do 18.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 15  w godz. od 10:00 do 14:00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 15 o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Suchy Dąb z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2013r.


Do wglądu:


Wójt Gminy Suchy Dąb
(-) Barbara Kamińska