o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy w obrębach geodezyjnych Suchy Dąb, Ostrowite, Grabiny-Zameczek i Wróblewo: Na podstawie art. 17 pkt 9, 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy:


1.  wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11;
2.  wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93,
3.  wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346,
4.  wieś Ostrowite – działka geodezyjna nr 86,
5.  wieś Grabiny-Zameczek – działki geodezyjne nr 294, 289;
6.  wieś Wróblewo – działka geodezyjna nr 42


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od  02.04.2012r.  do 24.04.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 12 w godz. od 10:00 do 14:00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie  się  w dniu  24.04.2012r.  w  siedzibie Urzędu  Gminy  w Suchym  Dębie,  ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 12 o godz. 12:00.
 
Zgodnie  z  art.  17  pkt  11  ustawy z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko  osoby  prawne  i  fizyczne  oraz jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej  mogą  wnosić  uwagi  do projektów zmian planów miejscowych. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Suchy Dąb z podaniem  imienia  i nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2012r.  
 

Barbara Kamińska
(-) Wójt Gminy Suchy Dąb


DO POBRANIA

DOKUMENTACJA (zip 11MB)