Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • użytkownikami wieczystymi gruntów,

  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

podlegają Opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty za usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje ww. ustawa wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –

0,30 zł za 1 m 2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m 2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m 2 na 1 rok.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne o wypełnienie załączonego do zawiadomienia druku: „Oświadczenie_gmina_retencja” Wypełniony druk informacji należy przekazać na adres: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie w terminie do 31 pażdziernika 2018r.,

Załącznik: Oświadczenie_gmina_retencja

 

Wyjaśnienia:

Powierzchnia biologicznie czynna tj. teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

Zgodnie z art. 46 KC - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie retencji zachodzi w sytuacji, gdy nieruchomość jest nieujęta w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami

OBLICZENIA WŁASNE (orientacyjne)

1. Roczna ilość wód opadowych i roztopowych [m3 /rok]

 

Q = H x Ψ x F

 

H- suma rocznego opadu [m/rok] – (Można przyjąć około 580 mm tj. 0,58 m)

Ψ – współczynnik spływu

Powierzchnia dachów ψ = 0,90

Powierzchnia dróg asf . ψ = 0,90

Powierzchnia dróg i chodników z kostki bet. ψ = 0,75

Powierzchnia utwardzone z płyt ażurowych ψ = 0,50

Zieleń ψ = 0,10

F – powierzchnia zlewni [m2 ]

 

2. Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych [m3/rok]

3. Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych – w celu ustalenia stawki opłaty.