pomoc materialna dla uczniów stypendium socjalne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z sierpnia 2020 r. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

do 15 września 2020 r. w przypadku uczniów szkół,

do 15 października 2020 r. w przypadku słuchaczy kolegiów.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Suchy Dąb.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - maksymalny dochód brany pod uwagę w procedurze przyznawania stypendiów, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, wynosi 528 zł netto.

Do pobrania wniosek o przyznanie stypendium szkolnego