W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Dąb na rok 2019, odbyły się działania profilaktyczne sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • W dniu 25 maja podczas organizowanego przez Szkołę Podstawową w Suchym Dębie III Pikniku Rodzinnego, zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży prowadzone były przez animatorkę, która w trakcie zabawy uświadamiała dzieciom, jakie niebezpieczeństwa mogą stwarzać używki: alkohol, narkotyki i dopalacze. Inicjowane gry i zabawy miały na celu promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia. • 30 maja w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie odbyły się warsztaty profilaktyczne „Dziecko w sieci”. Podczas przeprowadzonych warsztatów omówione były zagrożenia płynące z Internetu związane z niekontrolowanym używaniem przez dzieci telefonów, komputerów oraz oglądaniem nieodpowiednich programów w TV.

  Niezwykle dynamiczny rozwój sieci powoduje, że specyfika zagrożeń ewoluuje, a niebezpieczne treści w Internecie to materiały mające szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży.

  Kompleksowe warsztaty przeprowadzone z dziećmi, pedagogami i rodzicami przynoszą najlepsze rezultaty z uwagi na efektywną współpracę rodzic ↔ nauczyciel działający wspólnie na rzecz dziecka.

  Warsztaty profilaktyczne będą kontynuowane w nowym roku szkolnym i odbędą się we wszystkich szkołach w Gminie Suchy Dąb. • W dniu 1 czerwca podczas organizowanego przez KGW Suchy Dąb, Sołectwa Suchy Dąb i Sołectwa Ostrowite Festynu z okazji Dnia Dziecka odbyły się zabawy i konkursy z nagrodami, mające na celu wzmocnienie więzi rodzic – dziecko oraz wzmocnienie pozycji rodziny w życiu dziecka.

  Elementy profilaktyki przekazane były dzieciom podczas zabawy, co jest najefektywniejszą formą przyswajania tej wiedzy. Dzięki obecności OSP Suchy Dąb, dzieci zostały uwrażliwione na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, w szczególności jako uczestnik ruchu drogowego. Odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, w którym dzieci aktywnie uczestniczyły.

  W trakcie pikniku rozdawane były ulotki promujące zasady bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia.