Trwa kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie w terminie:

- do 15 września (termin I) o przyznanie stypendium za poprzedni rok szkolny;

- do 15 lutego (termin II) po zakończeniu pierwszego semestru nauki.

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 0007.XXXV.228.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom od klasy VI szkoły podstawowej, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

- 5,30 w przypadku uczniów klas szkoły podstawowej;

- 5,25 w przypadku uczniów klas gimnazjalnych.

Natomiast stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom od klasy I szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

- uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego, artystycznego lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, lub w sposób szczególny przyczynili się do promocji Gminy Suchy Dąb w kraju lub poza jego granicami.

Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora szkoły, nauczyciela, a w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia również trenera/opiekuna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, w pokoju nr 15 (I piętro) lub pod nr tel. 58 355 68 41.


Do pobrania:


Opracowała:

Marzena Budziak

inspektor do spraw oświatowych