stypendium

Trwa kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie w terminie:

- do 15 lutego - o przyznanie stypendium za wyniki w nauce;

- do 10 czerwca - o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

 

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 0007.XI.88.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom od klasy VI szkoły podstawowej, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

- 5,30 w przypadku uczniów klas szkoły podstawowej;


Natomiast stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom od klasy I szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

- uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego, artystycznego lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, lub w sposób szczególny przyczynili się do promocji Gminy Suchy Dąb w kraju lub poza jego granicami.

 

Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora szkoły, nauczyciela, a w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia również trenera/opiekuna.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, w pokoju nr 15 (I piętro) lub pod nr tel. 58 355 68 41.


Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XI.88.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 sierpnia 2019 r.