Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie pragnie podjąć współpracę z Fundacją AKTYWIZACJA, która zaprosiła Gminę Suchy Dąb do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3.
W ramach przedmiotowego projektu oferowane jest szerokie i profesjonalne wsparcie dla dwóch tysięcy osób niepełnosprawnych z całego kraju, zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców) oraz dla tysiąca osób z ich otoczenia, przy wykorzystaniu potencjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.
Oferowany projekt obejmuje kompleksowe działanie aktywizujące zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego,
 • warsztatów umiejętności społecznych,
 • indywidualnie dobranych szkoleń (np. komputerowych, językowych, zawodowych),
 • płatnych staży rehabilitacyjnych,
 • praktyk zawodowych,
 • wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
 • warsztatów wyjazdowych,
 • dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia/kontynuowania nauki.

Średni koszt wsparcia przewidziany na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu wynosi aż 9.313,94 zł.
Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek: 16 – 59 lat kobiety; 16 – 64 lata mężczyźni,
 • osoba niezatrudniona,
 • osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub orzeczenie równoważne, w tym ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością,
 • osoba nie będąca Uczestnikiem/Uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej,
 • osoba, która nie była Uczestnikiem/Uczestniczką innych projektów finansowanych przez EFS lub współfinansowanych przez PFRON, gdzie korzystała z takiej samej formy wsparcia jak proponowane w projekcie (oferowane jest wsparcie w zakresie interpretacji tego kryterium).

Osoby zainteresowane projektem, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, pod nr tel. 58 682 86 82.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że dnia 12 grudnia 2013 r. o godz. 11:00, w sali narad Urzędu Gminy Suchy Dąb (ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb), odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Fundacji AKTYWIZACJA.
Osoby zainteresowane powyższym projektem, zapraszamy na spotkanie informacyjne(prosimy wziąć ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności – kopia – oraz dowód osobisty)

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska