OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY DĄB

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb obszar obejmujący fragmenty gminy:

1. wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11;

2. wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93,

3. wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346,

4. wieś Ostrowite – działka geodezyjna nr 86,

5. wieś Grabiny Zameczek – działki geodezyjne nr 294, 289;

6. wieś Wróblewo – działka geodezyjna nr 42

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb obszar obejmujący fragmenty gminy:

1. wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11;

2. wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93,

3. wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346,

4. wieś Ostrowite – działka geodezyjna nr 86,

5. wieś Grabiny Zameczek – działki geodezyjne nr 294, 289;

6. wieś Wróblewo – działka geodezyjna nr 42

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 29.09.2010r. do 29.10.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 15 w godz. od 1000 do 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.10.2010 r. 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr  15 o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suchy Dąb z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2010r.