1.    Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) (zwanej dalej Siecią) w ramach projektu WiFi4EU w Gminie Suchy Dąb.

2.    Sieć działa na terenie Gminy Suchy Dąb.

3.    Właścicielem i dostawcą Sieci jest Gmina Suchy Dąb, która ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.

4.    Za korzystanie z Sieci Gmina Suchy Dąb nie będzie pobierała opłat od Użytkownika. Dostęp do Sieci jest udostępniany na czas 24 godzin, po którym następuje zerwanie sesji. Aby w dalszym ciągu korzystać z zasobów Sieci Internet konieczne jest ponowne zalogowanie się.

5.    Gmina Suchy Dąb nie gwarantuje:
    - Stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów.
    - Ciągłego pokrycia gminy sygnałem radiowym.
    - Nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci.
    - Dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

6.    Gmina Suchy Dąb zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika.

7.    Gmina Suchy Dąb zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.

8.    Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
    - Wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem.
    - Nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika.
    - Nie przesyłać, nie udostępniać i ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą.
    - Nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU.
    - Nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci.
    - Nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.

9.    Kategorycznie zabronione jest:
    - Usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.).
    - Udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych.
    - Korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P2M, czy Torrent'y.
    - Dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń.
    - Uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć.
    - Wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.

10.    Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Gmina Suchy Dąb nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada ona również za działanie pobranego z Sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.

11.    Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.

12.    Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przez niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.

13.    Z Sieci mogą korzystać mieszkańcy i turyści przebywający w Gminie Suchy Dąb.

14.    Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.

15.    Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

16.    Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.

17.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

18.    Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na lokalizację terytorialną Gminy Suchy Dąb.

WiFi4EU