kredki

W naszej gminie od dnia 4 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli (dot. również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.

 • Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu (załącznik nr 1). Niezłożenie deklaracji w terminie rekrutacji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

 • Naborem na nowy rok szkolny objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w uzasadnionych przypadkach.

 • We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola można wskazać trzy przedszkola, określając kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego (załącznik nr 2).

 • Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 

 

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLI

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Suchy Dąb.

 

I ETAP REKRUTACJI

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe (określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), mające jednakową wartość:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

II ETAP REKRUTACJI (uzupełniający)

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący (Uchwała Nr 0007.XXX.201.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 marca 2017 r.).

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi terminami (Zarządzenie Nr OB.0050.23.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 stycznia 2019 r.).

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

na rok szkolny 2019/2020

 

I Etap postępowania rekrutacyjnego

lp.

rodzaj czynności

termin

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

04.03.2019 r. - 15.03.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.03.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

do 22.03.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc

26.03.2019 r.

 

II Etap postępowania rekrutacyjnego

lp.

rodzaj czynności

termin

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 14.06.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.06.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

do 24.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc

26.06.2019 r.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem o jego wydanie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie wydane przez dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Sporządziła:

M. Budziak - inspektor ds. oświatowych