logo

 

logo2

 

UNIA EUROPEJSKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY SUCHY DĄB
 
Gmina Suchy Dąb kolejny raz otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej  na kontynuację  działalności istniejących w niej punktów przedszkolnych.
 


Obecnie gmina  realizuje 2  projekty unijne  współfinansowane  przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 9.1.1. pn. Tworzymy punkty przedszkolne dla dzieci z Gminy Suchy Dąb” i „Twórczy Przedszkolak” dzięki,  którym na terenie gminy utworzono 6 oddziałów przedszkolnych, gdzie obok zajęć dydaktycznych realizowane są zajęcia dodatkowe , tj. j. angielski, sztuka, rytmika, logopedia. Dzięki uzyskanym funduszom z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 1 414011 PLN objęto bezpłatnym wsparciem edukacyjnym  155 przedszkolaków. W grudniu 2010r. realizacja w/w projektów dobiega końca i gdyby nie kolejny projekt unijny edukacja przedszkolna dzieci z terenu Gminy Suchy Dąb nie byłaby możliwa. Od 1 grudnia 2010r. nastąpi realizacja kolejnego projektu pn. „Akademia Smyka”.
 


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Priorytet IX –                   Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach
Działanie 9.1 –                 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 –         Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Tytuł projektu –               „Akademia Smyka”
Okres trwania projektu –  od 01.08.2010 do 31.07.2012
Budżet projektu –               1 815078,68PLNCel ogólny: zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Suchy Dąb dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez kontynuację działalności istniejących punktów przedszkolnych oraz zwiększenie odsetka dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym punkcie przedszkolnym
 


Cele szczegółowe:
• merytoryczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
• umożliwienie nauki języka angielskiego,
• promocja nowoczesnej edukacji przedszkolnej na terenie gminy,
• zwiększenie zatrudnienia oraz utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją,

Grupy docelowe:

Projekt „Akademia Smyka”  adresowany jest do 163 dzieci z ternu Gminy Suchy Dąb, które  będą uczestniczyły w edukacji przedszkolnej realizowanej w 7 punktach przedszkolnych. Dzieci będą uczestniczyły w różnych formach wychowania przedszkolnego, będą rozwijały  swoje możliwości intelektualne, zdobywały  nową wiedzę i doświadczenie oraz kontynuowały naukę języka angielskiego i ukończą II stopień kursu Polly the Collie.
 


Rezultaty:
• projektem zostanie objętych 163 rodziców / opiekunów dzieci,
• utworzony zostanie jeden nowy punkt przedszkolny,
• wsparciem zostaną objęte cztery punkty przedszkolne,
• odnowienie pomieszczenia dla nowego punktu przedszkolnego,
• Ukończenie kursu języka angielskiego,
• Utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy (1 n-l, 1 as.),
• Utrzymane zostanie dwanaście miejsc pracy (6 n-l, 6 as.)

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego