Szanowni Mieszkańcy od nowego roku czekają naszą gminę zmiany dotyczące podjętych uchwał antysmogowych dla Pomorza.

UCHWAŁA NR 310/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nakłada od 1 stycznia 2021 roku nowe obowiązki na mieszkańców naszej gminy .

Od 1 stycznia 2021 r. zakaz stosowania:
- Mułów i flotokoncentratów węglowych
- Węgla brunatnego
- Mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
- Biomasy stałej o wilgotności > 20%.

Od dnia 1 września 2024 r. obowiązywał będzie:
- zakaz dla instalacji, które nie spełniają wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

Od dnia 1 września 2026 r. obowiązywał będzie
-zakaz dla instalacji, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.

Od dnia 1 lipca 2035 r. obowiązywał będzie
zakaz dla instalacji, oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.

Okresy przejściowe zaplanowane w uchwale zostały dobrane tak, aby zapewnić mieszkańcom czas na zapoznanie się z zapisami niniejszej uchwały i dostosowanie swojego źródła ciepła.

Więcej informacji: https://bip.pomorskie.eu/a,64128,w-sprawie-wprowadzenia...

Pobierz ulotkę dotyczącą uchwały antysmogowej

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb