„UCZEŃ NA WSI”

W związku z kontynuacją realizowanego pilotażowego  programu obszaru A  pn.  „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, w roku szkolnym 2009/2010, Wójt Gminy Suchy Dąb uprzejmie informuje o możliwości pobierania i składania wniosków na dofinansowanie.


Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej /z wyłączeniem szkoły policealnej/,
3. mieszka na terenie Gminy Suchy Dąb,
4. posiada średni miesięczny dochód brutto nie przekraczający 1 531,20 zł na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.


Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, w tym wakacyjne obozy i kolonie,
3. związane z dostępem do Internetu/instalacja i abonament/,
Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego,
4. kursów dokształcających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,
5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.


W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę/ czesne/,
2. zakwaterowanie/ gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania/,
3. dojazdów do szkoły.


Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2 000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3 000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
3. w przypadku ucznia szkoły ponagimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę /czesnego/- kwoty 4 000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego.


Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym/ załącznik do wniosku/,
3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4. kserokopie aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON – załącznik do formularza wniosku.


Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na właściwym formularzu należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009r.
Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki jest do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawie programu oraz na stronie www.pfron.org.pl (zakładka ”programy PFRON” /UCZEŃ NA WSI/ załączniki).

{!jomcomment}