Wójt Gminy Suchy Dąb zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchy Dąb, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, o przekazanie do dnia 31 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy, na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez skrzynkę e-Puap lub osobiście informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków -wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym urzędu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.):

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży w we wskazanym terminie stosownej informacji, zostanie przeprowadzona kontrola wykonania obowiązków przy udziale Policji.

Na podstawie art. 10 w/w ustawy:

  1. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1

– podlega karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
W razie ujawnienia, że właściciel nieruchomości, która nie jest przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej:

- nie wyposażył nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków,

- nie zawarł umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków może zostać ukarany w wysokości do 5000 zł.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 225 Kodeksu karnego:

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pobierz OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUCHY DĄB