Uwaga! Ważne informacje dla Beneficjentów  PROW 2007-2013 i SPO "Rolnego" 2004-2006 poszkodowanych przez powódź.

Powodzie, jakie objęły część naszego kraju, zniszczyły wiele gospodarstw i przedsiębiorstw należących do Beneficjentów pomocy finansowej udzielanej przez ARiMR z Programów inwestycyjnych: SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz PROW 2007-2013. Wielu z nich może mieć  niestety problemy z wypełnieniem zobowiązań wynikających  z umów zawartych z Agencją ale mogą ich uniknąć.  Ponieważ mamy bowiem do czynienia niewątpliwie z okolicznościami "o charakterze siły wyższej" ARiMR  informuje, że poszkodowani Beneficjenci mają możliwość wystąpienia do właściwego Oddziału Regionalnego z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Agencję na niewywiązanie się z części a nawet całości podjętych  zobowiązań lub też o zgodę na zmianę terminu realizacji zobowiązań. W pisemnym wniosku należy poinformować o powstałych szkodach i uzasadnić problem z wypełnieniem zobowiązań oraz dołączyć niezbędne dokumenty, które będą potwierdzały poniesione straty. Ze składaniem wniosków nie należy zwlekać. Trzeba je złożyć we właściwym "możliwym terminie" określonym w umowie zawartej z ARiMR. Najczęściej jest on liczony od dnia zaistnienia okoliczności "o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku". Pod pojęciem "(…) dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku" należy rozumieć dzień, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać zgłoszenia zaistnienia któregoś z ww. zjawisk. Jeśli np. wystąpiła powódź, która zalała okoliczne drogi i uniemożliwiła Beneficjentowi dojazd do OR ARiMR, aby zgłosić wystąpienie szkód, powinny one zostać przez niego zgłoszone w terminach: 10 dni roboczych (w przypadku PROW 2007-2013) lub 30 dni roboczych (w przypadku SPO "Restrukturyzacja…") od dnia, gdy odblokowane zostaną drogi i będzie mógł dotrzeć do Oddziału Regionalnego.