WPDP logotypy plakat kolor 

 

W październiku 2013 roku   Gmina Suchy Dąb rozpoczęła, w Zespole Szkół w Suchym Dębie, realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wiedza paszportem do przyszłości” powstałego w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług .

Projekt „ Wiedza paszportem do przyszłości”  będzie realizowany w cyklu dwuletnim, w okresie od 01 października 2013r do 30 czerwca 2015 roku.

            Cele szczegółowe projektu to:

 1. Skorygowanie zaburzonych czynności psychomotorycznych 66uczniów z Zespołu Szkół  Suchym Dębie  wykazujących trudności w nauce przez zajęcia  specjalistyczne w latach 2013-15.
 2. Wzrost średnio o 3% wyników egzaminów zewnętrznych u 63uczniów z klas VI Szkoły Podstawowej z dwóch roczników i 77uczniów z 3 klas Gimnazjum z dwóch roczników w odniesieniu do wyników szkoły z 2012r. przez udział w zajęciach wyrównawczych  oraz wdrożenia programów  i narzędzi efektywnego zarządzania z Zespole Szkół  w Suchym Dębie w latach 2013-15.
 3. Zwiększenie wiedzy u 50% z 281uczniów Zespołu Szkół  w Suchym Dębie z przedsiębiorczości i poradnictwa zawodowego dającej korzyści wyboru ścieżki edukacyjno -zawodowej dostosowanej do uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy w latach 2013-15.
 4. Zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki uzależnień u 30 uczniów z 2 i 3 klas Gimnazjum  z Zespołu Szkół  Suchym Dębie w latach 2013-15.
 5. Zwiększenie dla 128 uczniów dostępności  do zajęć ponadprogramowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego  i ICT w latach 2013-15

W ramach projektu oferujemy uczniom Zespołu Szkół szereg różnorodnych, bezpłatnych zajęć dydaktycznych, eksperymentów, doświadczeń, warsztatów,  wycieczek i wyjazdów edukacyjnych.  Oferta obejmuje zajęcia zarówno dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi  wymagającymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, jak i uczniów zdolnych. Wśród zajęć realizujemy:

1.Zajęcia specjalistyczne pn. „Mam radę na wadę” . W tym:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • rewalidację indywidualną
 • terapię logopedyczną
 • gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia pn. „Ja też potrafię”,  przygotowujące  uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego i matematyki.

3. Zajęcia i wyjazdy edukacyjno-zawodowe przygotowujące młodzież do planowania dalszej edukacji i  kariery zawodowej pn. „Kariera na Maksa” .

4. Zajęcia pn. „Pat – Profilaktyka a teatr” to zajęcia warsztatowe, teatralne i dramowe  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez działalność w grupie rówieśniczej.

5. Dla uczniów zdolnych  w ramach zajęć pn „Listen And Speak” oferujemy kurs języka angielskiego wykraczający poza ofertę programową MEN.

 • dla uczniów klas młodszych oferujemy kurs pn. „ English For All Children”;
 • dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej “ Botty the Robot”;
 • dla uczniów 1-2 klasy gimnazjum to kurs pn. „ Paul Ward,s World”;
 • dla uczniów 3 klas gimnazjum to intensywny kurs „ Teen English”.

6. Dla uczniów wykazujących predyspozycje w zakresie uzdolnień komputerowych proponujemy udział w zajęciach pn. „Laboratorium ICT”.

7. Dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia naukowo-techniczne i matematyczne oferujemy zajęcia pn. „Odyseja Umysłu”. Doświadczenia, obserwacje, eksperymenty, warsztaty i wyjazdy tematyczne przeprowadzą uczniów przez świat fizyki, astronomii, matematyki, geografii, ekologii, biologii. Uczniowie odbędą edukacyjną podróż w 6 modułach tematycznych. Dowiedzą się:

 • jak bryka mechanika
 • będą podróżować do wnętrza ziemi
 • odbędą przygodę z przyrodą
 • odwiedzą laboratorium chemika
 • będą w klubie naukowców
 • odbędą podróżnicze poszukiwania.

8. Dla uczniów wyróżniających się dużą aktywnością i zaangażowaniem w realizację zajęć projektowych czeka atrakcyjna nagroda. Dwa dwudniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjne. Jeden do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, drugi do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ponadto wzbogacamy wyposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczno-edukacyjne i elektroniczne. W ramach projektu Gmina do szkoły, dla uczniów i nauczycieli, zakupuje:

 • tablice interaktywne
 • laptopy
 • tablety
 • projektory i ekrany
 • czytniki książek  elektronicznych- ebook
 •  zestawy lektur na ebooki
 • nowoczesne nagłośnienie
 • translatory
 • pendrive, itp.

Ponadto każdy rodzic  już niedługo będziesz mógł śledzić postępy edukacyjne swojego dziecka korzystając z innowacyjnych narzędzi elektronicznych takich jak e-dziennik i platforma e-nauczanie.

Gmina Suchy Dąb zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Suchym Dębie do uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ramach projektu.

Więcej informacji na temat realizacji projektu i rekrutacji uczniów do zajęć już wkrótce na stronie internetowej szkoły www.zs.suchy-dab.pl