Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:

  • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek) usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Nie oznacza to braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów!

Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

Na terenie gminy Suchy Dąb obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

„§ 5 Na obszarze chronionego krajobrazu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

pkt 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

§7 pkt 3 „Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 3 dotyczy zadrzewień śródpolnych
o charakterze pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie.”

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:

  1. jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów (przeważnie ptaki, nietoperze, chrząszcze lub porosty):
  • w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);
  1. jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:
  • obszarów Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
  1. jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków; (wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków)