zdalna szkola

Gmina pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup 23 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W dniu 4 czerwca 2020 r. oficjalnie przekazano 23 laptopy do szkoły w Koźlinach i w Suchym Dębie. Laptopy zostaną rozdysponowane wśród uczniów i nauczycieli, którzy w czasie epidemii koronawirusa z powodu braków technicznych nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych.