Prace przy remoncie kaplicy polegały na remoncie wnętrza kaplicy, w tym na odtworzeniu tynków wewnętrznych, odtworzeniu uszkodzonych w murze cegieł zabytkowych, odtworzeniu podłogi z desek szpungowanych, odtworzeniu stropu łukowego i podsufitki, odnowieniu stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych od frontu i od podwórza. Prace zewnętrzne przy remoncie kaplicy obejmowały wymianę belek stropowych, przemurowania ścian zewnętrznych i filarów i odtworzenie szczytu z desek, odnowienie schodów zewnętrznych od frontu.  Zakres prac wykonany został zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.92.2015.KK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Prace przy remoncie kaplicy rozpoczęto przekazaniem terenu i placu budowy w dniu 29.07.2016 r. Wykonawcę prac – Zakład Ogólnobudowlany, Usługi Stolarskie, Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, ul. Kopernika 2/4, 83 – 140 Gniew wybrano zapewniając konkurencyjność - w trybie zapytania ofertowego. Całość prac nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego – Tadeusz Osowski. W trakcie prac odbyły się dwie kontrole zabytku (w dniu 05.08.2016 r. oraz 21.10.2016 r.) oraz jedna komisja konserwatorska w dniu 23.09.2016 r. Prace zostały wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą w dniu 26.07.2016 r. oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 01.10.2016 r. (aneks wydłużający termin wykonania robót z 14.10.2016 r. na 31.10.2016 r.). W dniu 31.10.2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót przy zadaniu. Odbiór zwołany został na dzień 07.11.2016 r. i zakończył się podpisaniem protokołu z odbioru prac przy obiekcie zabytkowym. Protokół potwierdził wykonanie prac zgodnie ze sztuką konserwatorską i budowlaną oraz z wydanym pozwoleniem wyznaczonym terminie. Przeprowadzone prace pozwolą na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest kaplica filialna znajdująca się na terenie zamku pokrzyżackiego. Dzięki wykonanym pracom zabytkowa kaplica została zabezpieczona, zachowana i utrwalona. Wykonane prace budowlano-konserwatorskie stanowią kontynuację prac podjętych w latach poprzednich (2011,2012,2014) i umożliwią dalsze wykorzystywanie kaplicy na cele sakralne (msze św. i nabożeństwa) jak i turystyczne (obiekt znajduje się na trasach rowerowych i pieszych.