Umowa o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana. Całkowity koszt realizacji Projektu 19 452 017,40 zł, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 15 818 201,15 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 10 084 103,22 zł stanowiącej 63,75% dofinasowania. Czas realizacji do 31 sierpnia 2018 roku.