Suchy Dąb: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla beneficjentów projektu pn. Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 373174 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011  ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, woj. pomorskie, tel. 058 6828620, faks 058 6828685.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchy-dab.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla beneficjentów projektu pn. Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla beneficjentów projektu pn. Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 według załącznika nr 3

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 według załącznika nr 3

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 według załącznika nr 3

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 według załącznika nr 3

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 według załącznika nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 - według załącznika nr 3.; Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 - według załącznika nr 4

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchy-dab.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb - pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DZIECKO JAKO WIDZ, AKTOR, SŁUCHACZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Zbiór kart pracy; Klasowe święta; które każdy zapamięta; Zabawa z wełną. Materiały metodyczne; Bajka jest dobra na wszystko (książka + CD); Śmiech na szkolnej scenie. Scenariusze kabaretowe (książka + CD); Bajdobrzenie na szkolnej scenie. Inscenizacje najpiękniejszych baśni - książka + CD; Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka; Pacynki Czerwony Kapturek; Pacynki bajki; Łyżki drewniane; Drewniana rodzinka; Kulki z otworem; Torba z instrumentami; Potyczki kota Pysia z igłą i nitką; Druciki kreatywne naturalne; Druciki kreatywne kolorowe; Druciki kreatywne brokatowe; Druciki kreatywne w paski; Naturalne piórka w kilku kolorach; Nowe zagadki Smoka Obiboka; Mój pierwszy quiz; Teatrzyk clown; Teatrzyk Kasper; Marionetki:Król, Królowa Matka, Wróżka, księżniczka, Czerwony Kapturek; Pacynki: Smok, Policjant, Strażak, Kucharz, Dziadek Geppetto, Pirat, Pszczółka, Mnich, Lekarz; Tamburyn z talerzami; Talerze perkusyjne; Bębenek z kulkami na sznurkach; 13 dzwonków na kiju; Bębenek; Piosenki dla dzieci na różne okazje; Pomysły na makijaż dla dzieci; Album klasowy; Komplet strojów do Jasełek; Pacynki Czerwony Kapturek i Trzy Świnki; Ara Szkarłatna; Bajki - Grajki - Zestaw 1; Bajki - Grajki - Zestaw 2; Bajki - Grajki - Zestaw 3; Wesołe gwizdki; Wiatraczek; Gra min; Gra warta świeczki; Z Kacprem przez cały rok; Bajdurzenie na szkolnej scenie; Wywoływacz burzy; Zestaw, bawełniane pacynki na rękę; Łatwe piosenki dla dzieci+ CD; Zestaw Bajdobrzenie na szkolnej scenie; Czerwony kapturek i trzy świnki- kukiełki z płyta CD; Poznajemy emocje-kukiełki z płytą CD; Zestaw-Inscenizacje w nauczaniu zinte-growanym; Kostiumy i płyta CD-Dżungla; Kastaniety drewniane; Kostiumy i płyta CD.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: W KRĘGU MAŁEJ OJCZYZNY, ŚWIAT JĘZYKA OJCZYSTEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Język polski - pakiet przedmiotowy szkoła podst. Kl.4-6 (CD); Ortografia na tropach (CD); E. Boksa, Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach j. polskiego szkoła podst.; B. Bojarowska, Język polski. Materiały do ciekawych lekcji. Sprawdzian umiejętności; A. Pruszyński, M. Składanek, Język polski 4. Zeszyt ćwiczeń; D. Szachnowska, Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń; D. Szachnowska, Język polski 6. Zeszyt ćwiczeń; J. Mickiewicz, Ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania kl. 4-6; A. Matus, O. Wiśniewska, Drama w szkole podstawowej; D. Wieczorek, Język polski z pomysłem w kl. 4-6 szk. podst.; D. M. Racinowski, Testy, sprawdziany; E. Gałczyńska, E. Ogorzała, Wypracowania szkole; Bawełniane pacynki na rękę; Gra Mały teatr; Maski międzykulturowe; Memo ortograficzne h i ch; Memo ortograficzne rz i ż; Memo ortograficzne u i ó; Mistrz słowa - gra planszowa; Orto-zagadki; Ortografia - gra; Quiz As gramatyki; SCRIBA TRAVEL - GRA PLANSZOWA; Słowny expres; Sylaby w dominie; Rebusy; Sudoku piatnik 6839; DUO Drzewko decyzyjne; 100 lat kultury polskiej - od oświecenia do współczesności - plansza dydaktyczna; Linijka wspomagająca czytanie; 100 pytań i odpowiedzi 2 PUS; Gra tajemnice labiryntu Ravensburger; Gra Mistrz Słowa Alexander; 100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi opartych na analizatorze wzrokowym oraz wspomagających doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych, Seventh Sea; SCRABLE język polski Mattel duża; Gra planszowa Rebusy Jawa; Gra edukacyjna Łamigłówka Samopol; Gra Kalambury Trefl; Szarada gra słowna Jawa; Autoprezentacja 3 Mowa ciała w praktyce- film szkoleniowy; Nowe lekcje z lekturą dla gimnazjalistów; J. polski-ćwiczenia redakcyjne, gimnazjum kl 1-3. Beata Surdej, Andrzej Surdej, WSiP; Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej . Teatr, film, telewizja, radio. Andrzej Siedlecki, Wyd. Fosze; Bici biją. Porcelanowa lala. Etiudy sceniczne o dorastaniu. Cz. I,II Inka Dowlasz, Wyd. Ped. ZNP; Szkolny kabaret Szpila przedstawia. Scenariusze imprez Urszula Wójcik Wyd. Korepetytor; Śmiech na szkolnej scenie. Scenariusze kabaretowe (książka+CD) Józef Burniewicz. Wyd. Harmonia; Jak dobrze być. Scenariusze uroczystości szk.,gimn. I szk. ponadgimnazjalna. Renata Chrzanowska, Wyd. Rubikon; Drama na różnych poziomach kształcenia. Kamila Witerska, Wyd. Wyższej Szkoły Hum.-Ekonom; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 1; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 2.; Segregator Datura; Film, M. Nagajowa, Znaki teatru; A. Kruszyńska, W świecie kultury i mediów, format A4, oprawa miękka, rok wydania 2010; S. Paruch, Nowe media w sztuce, program, format A4, oprawa miękka, rok wydania 2011; Film, M. Nagajowa, Twórcy przedstawienia w pracy, film z internetu; Film M. Nagajowa, Telewizja, filmy z internetu; Film Teatr i jego dzieje, filmy z internetu; Zrób to sam - pacynki; Brystol A1 biały; Farby olejne phoenix 24x12ml; A.Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 1; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 2; Zestaw 4 pacynki Czerwony Kapturek; Papier ozdobny wizytówkowy, 100 arkuszy, biały; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 1; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 2; Film, M. Nagajowa, Idziemy do teatru, filmy z internetu; Zestaw 4 pacynki Królewna Śnieżka; Papier kolor mix intensywny, ryza 100 kartek; Papier kolor mix pastelowy, ryza 100 kartek; Ortograficzna bitwa - gra edukacyjna; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 1; A. Kruszyńska, Kultura, media i ja, karty pracy dla uczniów klas IV-VI SP, cz. 2; Poznajemy ubiory - gra edukacyjna; Mazaki, super zestaw 120 szt.; Obwoluty na dokumenty.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ, MATEMATYCZNE POTYCZKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Ćwiczenia wyrównawcze. Klasa 4; Ćwiczenia wyrównawcze. Klasa 5; Ćwiczenia wyrównawcze. Klasa 6; Wesoła matematyka-kl. 4; Wesoła matematyka-kl. 5; Wesoła matematyka-kl. 6; Układanka SCHUBITRIX; Domino - działania na ułamkach; FLIP gra dydaktyczna - ułamki; Domino - działania na ułamkach dziesiętnych; MiniCalcula - kwartet na mnożenie przez 11-12-13; MiniCalcula - kwartet na mnożenie przez 15-24-25; Domino - mnożenie do 100 (4 zestawy); Domino - dzielenie do 100 (4 zestawy); FLIP gra dydaktyczna - mnożenie i dzielenie; AngleLegs - uczniowskie; Miasto w układzie współrzędnych - gra; Komplet naczyń do mierzenia objętości; Wielkie zakupy - gra; Wielokąty - zestaw klasowy, 15 kształtów - 450 sztuk; Puzzle systemowe - liczenie od 0 do 1000; Euro kostki - monety, 10 sztuk; Zadania wyrównawcze z matematyki Klasy 4-6; Tablica magnetyczna z polem liczb. (100); Magnetyczna os liczbowa 0-100; System dziesiętny - karty; Krążki z ułamkami dwustronne magnetyczne; Bryły geometryczne- pełne; Ułamkowe domino; Tabliczka mnożenia do 100; Pizza, pizza Produkt magnetyczny; Bryły i siatki; Bingo-mnożenie i dzielenie do 100; Bingo-dodawanie i odejmowanie do 100; Liczydło na obręczy; Waga matematyczna; Miarki szkolne; Kalkulatory; Polubić matematykę D. Miązek J. Wójcicka; Bryłki dla każdego P. Pawlikowski; Matematyczne gry i zabawy; Dystansomierz; Zestaw Budujemy szkielety brył; Przestrzenne modele; Odległości Schubitrix; Tantrix Match Family; Puzzle edukacyjne Eto; Łamigłówka 3D; Ułamkowe listwy magnetyczne; Magnesy kpl 60 szt tablicowe; Geoplan; Pentomino Logiczna łamigłówka geometryczna; Matematyka na wesoło; Domino Schubitrix procenty; Domino Schubitrix ułamki dziesiętne; Domino Schubitrix mnożenie i dzielenie do 1000; Młody Einstein Łamigłówki; Oś liczbowa od -50 do +50 duża z tworzywa; ZESTAW BRYŁ transparentnych z wyjmowanymi siatkami; Wieże ułamkowe - ekwiwalentne; Omega - Cyrkiel na magnesach; Liczby ujemne i dodatnie - 8 kostek; Tangram - 4 komplety; Polubić matematykę D. Miązek J. Wójcicka; Bryłki dla każdego P. Pawlikowski; Matematyczne gry i zabawy; Bryłki dla każdego. Spróbuj i Ty. Zestaw siatek do wycięcia; Zestaw Budujemy szkielety brył; Przestrzenne modele; Układanka Schubitrix- ułamki; Tantrix Match family; Puzzle edukacyjne Eto; Łamigłówka 3D; DUO układ współrzędnych diagram kołowy- plansza dydaktyczna MERIDIAN; Magnesy kpl 60 szt tablicowe; geoplan; Pentomino Logiczna łamigłówka geometryczna; Matematyka na wesoło; Wieże ułamkowe- ekwiwalentne; Domino Schubitrix ułamki dziesiętne; Domino Schubitrix mnożenie i dzielenie do 1000; Łamigłówki Logiczne tom 1 i 2; Łamigłówki liczbowe; ZESTAW BRYŁ transparentnych z wyjmowanymi siatkami; Łamigłówki rysunkowe; Omega - Cyrkiel na magnesach; W krainie wielościanów. Zrób sobie bryłę; Tangram - 4 komplety.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: TRENING MOWY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Logoobrazki /pakiet/; Logopedyczne zabawy /pakiet/; Logowirówki; Kreatywne historyjki- Varimages- o szkole; Kolorowe nawlekanki; Domino obrazkowo wyrazowe; Będę mówić poprawnie zeszyt 1-4; Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami; Ćwiczenia kaligraficzne; Orto - gra; Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fonemowego; Dmuchajka Pilch; Progres- program wspomagający rozwój psychoruchowy; Będę wielkim mówcą. Poziom I- zabawy buzi i języka dla każdego smyka; Językowe przygody i inne bajeczki; Kocham czytać- Pakiet 18 zeszytów; Kolorowanka logopedyczna; Nakładki do masażu w sterylnym opakowaniu 100 szt.; Rymowanki do ćwiczeń dykcji; Rymowanki do ćwiczeń ortofonicznych; Rymowanki do ćwiczeń stymulujących językowy rozwój mowy; Stymulowanie prawej i lewej półkuli zeszyt ćw.1; Lizak logopedyczny; Piórka; Gry czytelnicze cz.1 Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem; Gry czytelnicze cz.2 Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem; Opowieści sowy cz.2 Opowieści sowy są zintegrowane z programem Nazywanie świata- odmienna metoda nauki czytania; Nazywanie świata; Opowieści ortograficzne; Zeszyty ćwiczeń; Komplet płyt CD; Zestaw ilustracji logo; Dmuchane lotto; Gra twarzy; Przygoda z głoskami syczącymi; Loteryjka obrazkowa; Ładnie mówię głoskę r; Ładnie mówię głoskę k,g,h; Od obrazka do słowa; Jak żyrafa szyję myje?; Dlaczego ryba w stawie pływa? czyli zagadki logopedyczne z głoską r; Pakiet zajęć -rzeczownik, czasownik, przymiotnik; I co później? 1; Obserwacja czasu; Zabawy językowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: NAZWA NIE JESTEŚ SAM.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: GRY CZYTELNICZE CZ.1; GRY CZYTELNICZE CZ.2; DOBRE ZACHOWANIE- BEZPIECZEŃSTWO; DOBRE OBYCZAJE- SZKOŁA; DOBRE OBYCZAJE- ŚRODOWISKO; TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE; GRA NASZE EMOCJE- MEMORY; GRA JAK TO NAPRAWIĆ?; DOMINO DOTYKOWE FAKTUR I FORM; MEMO DOTYKOWE; GRA ZNAJOME DŹWIĘKI; ORIENTACJA PRZESTRZENNA LOGICO PICCOLO; ZDJĘCIA RODZINA; GRA ŁAŃCUCHY ZDARZEŃ; GRA CO TU SIĘ NIE ZGADZA?.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Ławka gimnastyczna; Materac składany; Wałek sensoryczny z kolcami; Piłka z kolcami; Wałek mały do masażu; Piłka lekarska; Równoważnia 6-zaczepowa; Drabinka łukowa półokrągła; Walec duży długi; Kolorowa ścieżka wałków - taśma; Równoważnia jeż; Zestaw płyt CD - relaksujących.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: JĘZYK OKNEM NA ŚWIAT, Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM NA TY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: World political Ścienna mapa szkolna; Mini Flashcards Language Games - Feelings; ELI JUST THE JOB ENGLISH; The British Isles political; Vegetables and fruits; Sports; BASIC FACT ABOUT USA; Around the World Gra; Memogra. Angielskie słówka On the Farm; Memory. Angielskie słówka Dom i rodzina; What A Life! Stories of Amazing People Book 2 (High-Beginning); Sing a Song II Special Days; Goldilocks & Three Bears Multi Rom; Goldilocks & Three Bears Reader; ELI ROUNDTRIP OF BRITAIN AND IRELAND ENGLISH; ANGIELSKI BINGO OBRAZKOWE; Piosenki po angielsku dla dzieci - Barbara; Magnesy kpl 60 szt tablicowe; plansza Town; Irregular verbs 1 (be... mean); Przedmioty-zdjęcia; Przedmioty szkolne-zdjęcia; Żywność - zdjęcia; Dziecięce ubrania- zdjęcia; Ulubione zwierzęta - zdjęcia; Umiejętności - zdjęcia; Skojarzenie zdjęcia; Zeszyt fiszek - rzeczowniki; Fiszki angielskie; Angielski Piotruś; Angielski memogra; Nauka czasu; Budowanie zdań; Gra tęcza; Zestaw fiszek budowanie zdań po angielsku; Zabawa słowami; Czasowniki po angielsku- zdjęcia; Rzeczowniki po angielsku- zdjęcia; Znajdź słowo na literę; Puzzle do nauki angielskiego 1; Puzzle do nauki angielskiego 2; Posłuchaj i uporządkuj historię; Emocje; Miesiące; Gry i zabawy Język angielski Hello! Poznajmy się!; Gry i zabawy język angielski podróże bliskie i dalekie; Gry i zabawy język angielski czas wolny; Crazy English; Puzzle do nauki angielskiego 7; Liczby Plansze tematyczne; Plansza ścienna Conditionalis; Plansza ścienna Passie Voice; Plansza ścienna Tenses Past&Future; Plansza Present Tenses; Plansza Means of Transport; Plansza Fruits&Vegetables; Tworzymy kreatywne historie; Fiszki tematyczne do wypowiedzi; Zestaw ESL.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ODYSEJA UMYSŁU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: eduROM- Matematyka Szkoła Podstawowa zestaw do klasy 4,5,6; Zestaw manipulacyjny Bryły i siatki; Geoplan A Dwustronny, czerwony; Komplet gumek; Duża waga ze zbiornikami; Dynamometr( siłomierz) 30N; Papierowe postaci, czyli orgiami płaskie z koła D. Dziamska; Origami samoloty i statki; Papier orgiami-palette; Papier koła. Wszystkie rozmiary , 7x 2 komplety; Kostka- klocki świat robotów; eduROM Przyroda zestaw dla klasy 4,5,6; Proste maszyny urządzenia; Zestaw do prezentacji zjawisk optycznych; Zestaw do eksperymentów Energia Elektryczna i magnetyzm; Ekologiczna taśma czasowa; Program multimedialny Na ratunek planecie cz.1; Wielki zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego; Olbrzymie bryły transparentne; Zestaw geometryczny klasowy XEo 198 części; Geoplan D; Komplet 8 rzutów i siatek brył na rzutnik; Komplet elementów do budowy szkieletów brył zaawansowany; Origami modułowe czyli origami przestrzenne Dziamska Dorota; Magiczne kwadraty czyli orgiami płaskie z kwadratu; Orgiami dla dzieci i dorosłych krok po kroku; Marvelous Modular Orgiami Meenakshi Mukerji; Edurom matematyka dla gimnazjum klasy 1-3; Marksoft Mistrz orgiami PC; Zestaw do optyki z ławą optyczną 60 i pełnym wyposażeniem; Zestaw do prezentacji zjawisko optycznych; Zjawiska fizyczne 28 foliogramów; Edu Rom fizyka gimnazjum 1-3; Zestaw proste obwody elektryczne z multimetrem; Lornetka podstawowa 8x21; Zestaw eksperymentacyjny energia odnawialna; Skrzynka do eksperymentów dla całej grupy; Biogazownie rolnicze - film DVD; Ekologiczna taśma czasowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ASYSTENT OSOBY NIEDOWIDZĄCEJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Lupa; Lornetka; Globus; Cyrkiel tnąco-rysujący z oznakowaniem brajlowskim; Książeczka tłoczona w kolorach: biel, czerń, brąz, czerwień; Książki mówione CD; Psychologia dziecko na drodze edukacji; Pasja życia; Powieść podróżniczo-przygodowa; Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców; 100 ćwiczeń poprawiających koncentracje; Moduł do syntezy mowy dla języka polskiego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ + załączniki

zmiany w SIWZ 2011-11-14

równoważność 2011-11-14 (strona tytułowa do każdego z zadań)