Suchy Dąb, 21.11.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Numer sprawy: Oznaczenie sprawy GK.ZP-341.KG.11.2011


Dostawa pomocy dydaktycznych dla beneficjentów  projektu pn. „Mała Akademia dl uczniów klas I - III” dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych – priorytety systemowe”.


Zadanie nr 1, 2, 5, 6,

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania  o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę pomocy dydaktycznych dla beneficjentów  projektu pn. „Mała Akademia dla uczniów klas I -III”. Złożone w postępowaniu oferty na przedmiotowe zadania przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Zadanie nr 3, 4, 7,

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na dostawę pomocy dydaktycznych dla beneficjentów  projektu pn. „Mała Akademia dla uczniów klas I - III”. Dla przedmiotowych zadań nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca  odrzuceniu.

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
  2. Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG Suchy Dąb.
  4. a/a