Suchy Dąb, 21.11.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Numer sprawy: Oznaczenie sprawy GK.ZP-341.KG .10.2011

Dostawa pomocy dydaktycznych dla beneficjentów  projektu pn. „Wiedza naszym kapitałem” dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych”.


Zadanie nr 2, 3, 5, 6, 9

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania  o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę pomocy dydaktycznych
dla beneficjentów  projektu pn. „Wiedza naszym kapitałem”. Jedyna złożona
w postępowaniu oferta na przedmiotowe zadania przewyższa kwotę,  która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Zadanie nr 1, 4, 7, 8

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania  o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę pomocy dydaktycznych
dla beneficjentów  projektu pn. „Wiedza naszym kapitałem”. Dla przedmiotowych zadań nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca  odrzuceniu.Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
  2. Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG Suchy Dąb.
  4. a/a