Data ogłoszenia: 29-09-2009
AR/ZP/03/MM/09
Suchy Dąb, dnia 29.09.2009 r.

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę  Pelletu do Zespołu Szkół w Suchym Dębie” została wybrana oferta  Nr 3 – BARLINEK S.A., 25-323 Kielce, Aleja Solidarności 36 , kryterium - cena 100 %, łączna punktacja - 10 pkt. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Porównanie złożonych ofert:

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

  • Oferta 1- VAPO Sp. Z o.o. ul. Bydgoska 1/3, 87-100 Toruń
Liczba uzyskanych punktów – 8,93 (683,20zł/t)

  • Oferta 2 – SYLVA Sp. Z o.o. WIELE k/Kościerzyny, 83-441 ul. Kościerska 2
Liczba uzyskanych punktów – 9,49 (642,94zł/t)

  • Oferta 3 – BARLINEK S.A.,  25-323 Kielce  Aleja Solidarności 36
Liczba uzyskanych punktów – 10,00 (610,00zł/t)