AR.ZP-341/KG,MM/7/10        
Suchy Dąb, dnia 12.10.2010 r.

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę pelletu do Zespołu Szkół w Suchym Dębie została wybrana oferta  Nr 1 – SYLVA Sp. z o.o. ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele, kryterium - cena 100 %, łączna punktacja - 100 pkt. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Porównanie złożonych ofert:

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

Oferta 1
- SYLVA Sp. z o.o. ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele
Liczba uzyskanych punktów – C = 100,00

Oferta 2
– Barlinek S.A.  Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Liczba uzyskanych punktów – C =94,96

Wykonawcy wykluczeni – z postępowania wykluczono jednego wykonawcę.

Oferty odrzucone – odrzucono jedną.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA tutaj