Suchy Dąb, dnia 4 listopada 2013 r


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 102 poz. 651) oraz na podstawie Zarządzenia Nr OB. 0050. 222. 2013 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 02.07.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb i Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb Nr OB. 0050. 230. 2013 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb

 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr działki

Kw. nr.

Powierzchnia

w m. kw.

Cena wywoławcza

czynszu rocznie

netto

Wadium

Cel

dzierżawy

Okres

trwania umowy

Termin wnoszenia opłat

1.

Grabiny-Zameczek

132

Brak kw

2500

150,-

20,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

2.

273

Brak kw

2500

150,-

20,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

3.

259

112 561

27900

1 674,-

200,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

4.

223/6

112 561

84

5,-

5,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

5.

223/4

112 561

1186

71,-

10,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

6.

253/3

112 561

3355

201,-

20,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

7.

310

109 139

600

36,-

10,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

8.

Koźliny

163

109 235/3

1200

72,-

10,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

9.

302

109 235/3

600

36,-

10,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

10.

348

109 235/3

5200

312,-

50,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

11.

366

115 052/2

13700

822,-

100,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

12.

217/2

112 561

20500

1 230,-

150,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

13.

Krzywe Koło

85

112 561

15000

900,-

100,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

14.

210

150 234/8

10000

600,-

100,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

15.

cz. 146

112 561/1

6700

402,-

50,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

16.

Osice

cz. 114/2

109 139/0

6400

384,-

50,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

17.

132

112 561/1

7100

426,-

50,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

18.

88

109 139

4600

276,-

50,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

19.

Ostrowite

cz. 87

15 250

24500

1 470,-

150,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

20.

Steblewo

60/1

111 062/6

1930

116,-

20,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

21.

62/1

111 062/6

2758

166,-

20,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

22.

63/1

111 062/6

9200

552,-

100,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

23.

63/2

111 062/6

5600

336,-

50,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

24.

110

111 062/6

3200

192,-

20-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

25.

Suchy Dąb

139

113 620/0

17800

1 068,-

150,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

26.

86

113 620/0

2800

168,-

20,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

27.

Wróblewo

18

111 149/0

1000

60,-

10,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

28.

56/4

111 149/0

98

6,-

6,-

rolniczy

16.12.2013

31.08.2015

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:

- wpłacą w gotówce wadium na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 2 grudnia 2013 r. (dzień wpływu środków na konto) nr   konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „ Dzierżawa dz. Nr ………. Obręb ………………...

- stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,

-  przedłożą dokument tożsamości,

-  przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie wygrywającej przetarg.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni od  otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.17 regulaminu przetargu – Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi odbędą się w  dniu  05 grudnia 2013 r. (czwartek)  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchy Dąb pok. Nr 7, wg następującego porządku:

Godz. 9:00 – obręb Wróblewo i Suchy Dąb

Godz. 10:00 – obręb Steblewo i Ostrowite

Godz.11:00 – obręb Krzywe Koło i Osice

Godz. 12:00 – Koźliny

Godz. 13:00 – Grabiny-Zameczek

Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazanie na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach położenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na  stronie internetowej www.suchy-dab.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb w pokoju nr 14 tel. 682-86-85 lub 682-86-20 w.40.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suchy Dąb od dnia 04.11.2013 r. do 04.12.2013 r.