O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 102 poz. 651) oraz na podstawie Zarządzenia Nr OB. 0050. 222. 2013 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 02.07.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb i Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb Nr OB. 0050. 230. 2013 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb

 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr działki

Kw. nr.

Powierzchnia

w m. kw.

Cena wywoławcza

czynszu rocznie

netto

Wadium

Cel

dzierżawy

Okres

trwania umowy

Termin wnoszenia opłat

1.

Grabiny-Zameczek

132

Brak kw

2500

150,-

20,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

2.

 Grabiny-Zameczek

273

Brak kw

2500

150,-

20,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

3.

 Grabiny-Zameczek

223/6

112 561

84

5,-

5,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

4.

 Grabiny-Zameczek

223/4

112 561

1186

71,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

5.

 Grabiny-Zameczek

253/3

112 561

3355

201,-

20,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

6.

 Grabiny-Zameczek

310

109 139

600

36,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

7.

 Grabiny-Zameczek

cz. 211/232 112 561

1,29

774,-

100,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

 do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

8.

 Koźliny

302

109 235/3

600

36,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

9.

Osice

cz. 114/2

109 139/0

1700

102,-

20,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

10.

Osice

cz. 114/2

109 139/0

917

55,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

11.

Osice

cz. 114/2

109 139/0

604

36,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

12.

Steblewo

60/1

111 062/6

1930

116,-

20,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

13.

 Suchy Dąb

86

113 620/0

2800

168,-

20,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

14.

Suchy Dąb

110/3

1300

78,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

15.

Wróblewo

18

111 149/0

1000

60,-

10,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

16.

 Wróblewo

56/4

111 149/0

98

6,-

6,-

rolniczy

01.09.2014

31.08.2017

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:

- wpłacą w gotówce wadium na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 15 sierpnia 2014 r. (dzień wpływu środków na konto) nr   konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem "Dzierżawa dz. Nr ………. Obręb ………………..."

- stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,

-  przedłożą dokument tożsamości,

-  przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie wygrywającej przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni od  otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.17 regulaminu przetargu – Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi odbędą się w  dniu  20 sierpnia 2014 r. (środa) godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchy Dąb pok. Nr 7

Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazanie na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach położenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na  stronie internetowej www.suchy-dab.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb w pokoju nr 14 tel. (58) 682 86 85 lub (58) 682 86 20 w. 40.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suchy Dąb od dnia 14.07.2014 r. do 12.08.2014 r.