Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz.2147) oraz na podstawie Zarządzenia Nr OB.0050.223. 2017 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 02.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb i Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb Nr OB. 0050. 230. 2013 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb


Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr działki

Kw. nr.

Powierzchnia

w m. kw.

Cena wywoławcza

czynszu rocznie

netto

Wadium

Cel

dzierżawy

Okres

trwania umowy

Termin wnoszenia opłat

1.

Grabiny-Zameczek

253/3

112 561/1

3355

201,-

20,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

2.

Grabiny-Zameczek

253/2

109139/0

2458

148,-

15,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

3.

Grabiny-Zameczek

310

109139/0

611

37,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

4.

Grabiny-Zameczek

223/6

112 561

84

5,-

5,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

5.

Grabiny-Zameczek

223/4

112 561

1186

71,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

6.

Grabiny-Zameczek

211/255

211/256

112 518/5

13440

806,-

81,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

7.

Grabiny-Zameczek

Cz.204

109 139/0

5404

324,-

35,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

8.

Grabiny-Zameczek

339/16

112518/5

1382

83,-

10

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

9.

Koźliny

121/3

109 235/3

2116

2116,-

215,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

10.

Koźliny

302

109 235/3

536

32,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

11.

Krzywe Koło

28

GD1G/00109219

4512

271,-

30,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

12.

Krzywe Koło

77

GD1G/00109219

7334

440,-

44,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

13.

Krzywe Koło

88

GD1G/00109219

2983

179,-

20,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

14.

Krzywe Koło

100

GD1G/00109219

6590

395,-

40,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

15.

Osice

88

109139/0

4534

272,-

30,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

16.

Steblewo

110

GD1G/00111 062/6

3115

187,-

20,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

17.

Steblewo

46/1

GD1G/00111 062/6

365

1460,-

150,-

usługowy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

18.

Steblewo

47/3

GD1G/00111 062/6

1963

187,-

20,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

19.

Steblewo

190/35

GD1G/00233671/9

56230

1687,-

170,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

20.

Steblewo

190/39

GD1G/00233671/9

101903

3058,-

310,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

21.

Steblewo

190/40

GD1G/00233671/9

47153

1415,-

150,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

22.

Steblewo

190/41

GD1G/00233671/9

48650

1460,-

150,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

23.

Steblewo

190/43

GD1G/00233671/9

166315

4989,-

500,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

24.

Suchy Dąb

110/3

GD1G/00113194

1275

77,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

25.

Suchy Dąb

86

GD1G/00113620/0

2641

158,-

20,-

roniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

26.

Suchy Dąb

84/4

GD1G/00113620/0

889

54,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

27.

Suchy Dąb

394/2

GD1G/00113620/0

499

30,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok

28.

Wróblewo

18

GD1G/00111 149/0

1000

60,-

10,-

rolniczy

11.10.2017

31.08.2020

do 31 marca każdego roku z góry za dany rok


Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:

- wpłacą w gotówce wadium na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 29 września 2017 r. (dzień wpływu środków na konto) nr   konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „ Dzierżawa dz. Nr ………. Obręb ………………...

- stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,

- przedłożą dokument tożsamości,

- przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie wygrywającej przetarg.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni od  otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.17 regulaminu przetargu – Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi odbędą się w dniu 03 października 2017 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchy Dąb pok. Nr 7, wg następującego porządku:

Godz. 9:00 – obręb Wróblewo, Suchy Dąb, Koźliny

Godz. 10:00 – obręb Grabiny-Zameczek, Steblewo, Ostrowite

 Godz. 11:00 – obręb Krzywe Koło i Osice

Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazanie na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach położenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na stronie internetowej www.suchy-dab.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb w pokoju nr 12 tel. 58 682-86-85 lub 58 682-86-20 w. 39